Danish Optical Society Our sponsors Our sponsors
Mon 20-12-2004 picture Referat af DOPS generalforsamling 2004
Referatet af DOPS generalforsamling 2004, som blev afholdt i forbindelse med DOPS årsmødet i slutningen af november er nu tilgængeligt.

Printer friendly version

Referat af DOPS generalforsamling

Mandag, d. 29. november 2004

Aalborg Universitet

Dagsorden for DOPS generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Valg af formand for 2005
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 7. Godkendelse af regnskab for 2003
 8. Fremlæggelse af budget for 2005
 9. Valg af 2 revisorer
 10. Udvidet medlemskab af EOS
 11. Indkomne forslag
 12. Evt.

Kjeld Pedersen bød deltagerne velkommen til Aalborg med præsentation af årsmødets program og forklarede kort, at årsagen til at årsmødet blev skåret ned til et 1-dags arrangement var det lave antal af indsendte bidrag. Ordet blev givet videre til formand Anders Bjarklev.


Ad 1: Valg af dirigent

Steen G. Hanson blev valgt til dirigent.


Ad 2: Valg af stemmetællere

Thomas G. Pedersen og Peter Andersen blev valgt til stemmetællere.


Ad 3: Formandens beretning

Formandsberetningen blev omdelt og Anders Bjarklev ridsede de væsentligste ting op.


Ad 4: Valg af formand for 2005

Formandsposten for DOPS er på valg hvert år. Anders Bjarklev genopstiller ikke. Steen Hanson forslås som ny formand. Steen Hanson vælges til formand for 2005. Steen Hanson sagde, at et af målene i formandsperioden bliver at få fat i de små firmaer, så de forhåbentlig kan drage nytte af samarbejde i DOPS.


Ad 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bjarke Rose har valgt ikke at genopstille. Kasper Paasch blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.


Ad 6: Valg af suppleanter til bestyrelsen

Lars Koldbæk har valgt ikke at genopstille. Finn Mengel valgt som ny suppleant.


Ad 7: Godkendelse af regnskab for 2003

Martin Kristensen fremlagde regnskabet for 2003. Der var ikke de store bemærkninger.


Ad 8 Fremlæggelse af budget for 2004 og 2005

Budget 2004
Overskudet blev nok større end forventet, da der har været en uventet forøgelse af medlemsantallet. DOPS-NYT giver overskud. Årsmødets underskud bliver ikke så stort.

Budget 2005
Estimeret resultat – underskud på 30.000.
Uændret kontingent i 2005, dog mangler punkt 10 i dagsordenen, som kan påvirke kontingentet, men den skal sættes op i 2006 på grund af den almindelige prisudvikling. Kassereren er sikker på underskud, dog er et underskud på 30.000 meget pessimistisk.

Målet for egenkapitalen i DOPS er kr. 300.000.


Ad 9 Valg af 2 revisorer

Torben Jacobsen og Lise Askjær genvælges som revisorer, dog tager kassereren kontakt til Lise Askjær, da hun endnu ikke har sagt ja til posten. Bestyrelsen bemyndiges af generalforsamlingen til at udpege en ny revisor uden at afholde en ekstraordinær generalforsamling, hvis Lise Askjær ikke ønsker posten som revisor.


Ad 10 Udvidet medlemskab af EOS

Anders Bjarklev opridsede kort hvad skrivelsen omkring udvidet medlemskab af EOS betyder (skrivelsen var medsendt dagsorden). Det blev besluttet, at DOPS bliver ”affiliated to EOS”. Det ændrede medlemskab betyder, at de personlige medlemmers kontingent forhøjes med ca. 25 kr.


Ad 11 Indkomne forslag

Peter Andersen omdelte et forslag vedrørende sponsorerede DOPS junior priser, fx baseret på eksamens/speciale arbejder. I Sverige havde man tilsvarende ordning. Priserne er omkostningsneutrale, og formålet vil være at give bedre kendskab til DOPS. Ideen er, at sende et brev vedrørende muligheden for at modtage disse sponserede DOPS priser ud til samtlige firmamedlemmer hvert år. Bestyrelsen arbejder videre med sagen.


Ad 12 Evt.

Karsten Rottwitt fortalte kort om nye tiltag i DOPS-NYT og på DOPS hjemmesiden. Karsten opfordre til at sende mange bidrag ind til DOPS-NYT.

Generalforsamlingen sluttede af med, at de afgående bestyrelsesmedlemmer modtog vin som tak for deres arbejde i bestyrelsen.picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture