Danish Optical Society Our sponsors Our sponsors

Dansk Optisk Selskabs Generalforsamling

REFERAT
Forskningscenter Risø
torsdag d. 17. november 2005


(89 KB)

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning (298 KB)
 4. Valg af formand for 2006
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 7. Diskussion af mødeinitiativer i 2006
 8. Godkendelse af regnskab for 2004
 9. Fremlæggelse af budget for 2005 og 2006
 10. Valg af to revisorer
 11. Orientering om DOPS NYT
 12. Orientering om DOPS' Web
 13. Orientering om EOS
 14. Indkomne forslag
 15. Eventuelt
Steen G. Hanson bød deltagerne velkomne til Risø med præsentation af årsmødets program.

ad 1: Valg af dirigent
Lars Lindvold blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

ad 2: Valg af stemmetællere
Chr. Bjørn Andersen og Ib Trabjerg blev valgt som stemmetællere.

ad 3: Formandens beretning Diskuter i forum
Formanden afgav sin beretning. Den skriftlige beretning offentliggøres på DOPS' hjemmeside. Læs den her (298 KB)

ad 4: Valg af formand for 2006
Ifølge DOPS' vedtægter er formanden på valg hvert år, men kan genvælges. Den nuværende formand, Steen G. Hanson (Forskningscenter Risø) genopstillede og blev valgt som formand for 2006.

ad 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år. I år var Martin Kristensen (Århus Universitet), Kjeld Pedersen (Aalborg Universitet), Jesper Offersgaard (DELTA), og Peter E. Andersen (Forskningscenter Risø) på valg. Peter E. Andersen ønskede ikke at genopstille. Martin Kristensen, Kjeld Pedersen og Jesper Offersgaard blev genvalgt, mens Henrik C. Pedersen (Forskningscenter Risø) blev nyvalgt til bestyrelsen.

ad 6: Valg af suppleanter til bestyrelsen
Suppleanter til bestyrelsen er på valg hvert år. Finn Mengel (Mengel Engineering) genopstillede, mens Torben Skettrup og Karsten Rottwitt ikke genopstillede. Finn Mengel blev genvalgt, mens Peter Tidemand-Lichtenberg (Danmarks Tekniske Universitet) og Mike van der Poel (COM, Danmarks Tekniske Universitet) blev nyvalgt som suppleanter.

ad 7: Diskussion af mødeinitiativer i 2006 Diskuter i forum
Steen G. Hanson fremlagde de foreløbige planer for DOPS-aktiviteter i 2006:
 • Kurser i Lasersikkerhed
 • Gå-hjem-møde Forskningscenter Risø
 • Gå-hjem-møde I-Nano, Århus Universitet
 • Patentering og firmaopstart
 • Northern Optics, Norge
 • Hvidbog
Der var herefter en diskussion i salen omkring DOPS' aktiviteter og forslag til nye aktiviteter, herunder lobby-arbejde, skolearbejde (folkeskole + gymnasium), Experimentariets optik, lasersikkerhedskurserne, DOPS studentermedlemmer.

Lobby-arbejde:
Der blev efterlyst mere lobby-arbejde fra DOPS. Formanden svarede at man havde en konkret plan om et indlæg i Ingeniøren. Fra salen blev nævnt at lobby-arbejde kræver en ildsjæl. Der blev gjort opmærksom på Biofotonik netværket (faglige aktiviteter + financiering af forskning).

Skolearbejde (folkeskole + gymnasium):
Det blev foreslået at profilere optik gennem skolearbejde. Nogle tiltag er på vej, herunder forsøgsbeskrivelser i DOPS-nyt og gymnasieinitiativ f.eks. hos DELTA. Der var forslag om at give økonomisk tilskud til det omrejsende fysikshow for herved at få optik med i dette. Et andet forslag var at give betalt kursus for fysiklærere på gymnasiet. Gymnasieoptik er nok mest for de progressive lærere på A-niveau. Lars Lindvold meldte sig til at bidrage med tiltag for gymnasielærere. Endvidere foreslog Karsten Rottwitt en gymnasie-camp om optik.

Experimentariets optik:
Der blev gjort opmærksom på at Experimentariets optikdel er noget tyndbenet, hvortil det blev foreslået at DOPS skulle tilbyde sin hjælp. Det kunne oplyses at Experimentariet oprindeligt faktisk havde en rådgivergruppe (Torben Skettrup, Paul Michael Petersen og Lars Lindvold), men at de valgte helt at se bort fra dennes forslag. Karsten Rottwitt meldte sig til at deltage såfremt der evt. bliver et nyt tiltag med Experimentariet.

Lasersikkerhedskurserne:
Peter E. Andersen fortalte om de 3 lasersikkerhedskurser, som bliver arrangeret. Yderligere info publiceres på DOPS' hjemmeside.

DOPS studentermedlemmer:
Der blev efterlyst tiltag overfor DOPS studentermedlemmer. Formanden gjorde opmærksom på den nyindstiftede DOPS Juniorpris.

ad 8: Godkendelse af regnskab for 2004
Martin Kristensen fremlagde regnskabet for 2004, som var sendt ud på forhånd. Der var en vis interesse restancer, som man har haft held med at inddrive. Ellers ikke væsentlige bemærkninger.

ad 9: Fremlæggelse af budget for 2005 og 2006
Budgetterne blev fremlagt af Martin Kristensen.

Vedr. 2005:
Kontingentrykkere er sendt ud og man forventer med 107kkr den højeste kontingentindtægt nogensinde. Skønnet resultat er -24kkr, men det afhænger af om DOPS-nyt annoncer når at blive indkrævet i år.

Ved generalforsamlingen i 2004 blev vedtaget en kontingentforhøjelse på 25kr for personlige medlemmer til dækning af DOPS' associering med EOS, men denne forhøjelse blev ved en fejl ikke implementeret i 2005, som det var meningen.

Vedr. 2006:
Forventet resultat -25kkr.

Forslag om kontingentforhøjelse:
Det blev foreslået at øge kontingentet med 25kr for personligt medlemskab (ud over forhøjelsen på 25kr, som blev vedtaget i 2004, men ikke implementeret) samt 10kr for studentermedlemskab. Kontingentet for firmaer og institutioner var ikke berørt af forslaget.

Der var ivrig diskussion af forslaget, hvorefter det blev sat til afstemning.
 • A: Personlig/stud. kontingent bevares på 250kr / 75kr: 13 stemmer
 • B: Personlig/stud. kontingent øges til 275kr / 85kr: 10 stemmer

Herved faldt forslaget og kontingentsatserne for 2006 er derfor flg.: Diskuter i forum
Personlige medlemmer:250kr
Studentermedlemmer:75kr
Firmamedlemmer:2700kr
Institutmedlemmer:1650kr

ad 10: Valg af to revisorer
Som revisorer blev Torben Jacobsen, Ibsen Photonics, og Lise Askjær genvalgt

ad 11: Orientering om DOPS NYT
Der er indtil videre udkommet 2 nr. af DOPSnyt i år. Nr. 3 forventes at udkomme sidst på året. Økonomien for bladet er meget tæt på 0-resultat, hvilket er målsætningen.

Karsten Rottwitt har valgt at trække sig som redaktør af bladet, men vil dog være med til at introducere den nye redaktør i arbejdet. Den nye redaktør bliver Mike van der Poel (COM, DTU).

ad 12: Orientering om DOPS' Web Diskuter i forum
Jon Fold von Bülow gav en kort gennemgang af DOPS' hjemmeside, som drives af Johan Laidlaw og Jon. Han gjorde specielt opmærksom på diskussionsforum. Firmaer blev opfordret til at sende nyheder til hjemmesiden. Statistik for siden kan læses på www.dops.dk/dops_stat.pdf.

Fra salen var der ros til hjemmesiden. Der var et ønske om en mulighed for at få e-mail notifikation når der er respons på et indlæg, som man har lagt på forum.
Dette ønske er blevet opfyldt... Se forum Diskuter i forum

ad 13: Orientering om EOS
EOS' chairman Joseph Braat orienterede om EOS. Han gjorde specielt opmærksom på den nye elektroniske journal JEOS, som starter 1. januar 2006.

ad 14: Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

ad 15: Eventuelt
Der blev efterlyst mål for DOPS' egenkapital. Hertil blev der gjort opmærksom på at der iflg. referatet for generalforsamlingen 2004 er sat et mål på 300kkr.

Referent: Jesper Falden Offersgaard, DELTA

picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture